Besluit Windpark Brielse Maasdijk verwacht voor de zomer

De planning voor de definitieve besluitvorming over de omgevingsvergunning voor Windpark Brielse Maasdijk is inmiddels bekend. Nog net voor de start van het zomerreces, op 2 juli, beslist de gemeenteraad van Nissewaard of ze de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) definitief afgeeft of niet.

Vorige maand werd duidelijk dat de planning aangepast moest worden. College en raad krijgen namelijk pas later het advies van de onafhankelijke commissie voor de milieu-effectrapportage (MER). De commissie had te maken met een groot aantal adviesaanvragen en capaciteitsproblemen.

Inmiddels is de planning van de commissie MER bekend, en daarmee ook wanneer de raad het besluit over de windturbines neemt. Als de commissie een positief advies geeft, wordt de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) eerst in de extra vergadering van de Commissie Leefomgeving van 20 juni behandeld. In een extra raadsvergadering voor het zomerreces, op 2 juli, wordt dan duidelijk of de raad de vvgb definitief afgeeft of niet.

Die verklaring heeft het college nodig om de omgevingsvergunning voor de vijf windmolens te verlenen. Als de raad de verklaring van geen bedenkingen niet afgeeft, neemt het college een weigeringsbesluit. In de collegevergadering van 9 of 16 juli valt het formele collegebesluit over de vergunningsaanvraag. Daarna begint de wettelijke beroepstermijn van zes weken.

De beantwoording van de ingediende zienswijzen op het voorlopige weigeringsbesluit van het college vindt ook voor het zomerreces plaats. Deze Nota van Zienswijzen is onderdeel van de besluitvorming.

Planning

(onder voorbehoud)

  • 14 juni 2024: Raadsvoorstel over vvgb in college
  • 20 juni 2024: Behandeling vvgb in extra commissie leefomgeving
  • 2 juli 2024: Besluit vvgb in extra raadsvergadering
  • 9 of 16 juli: Collegebesluit vergunningsaanvraag