Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Voorschoolse Educatie (VE) is stimulering van de brede ontwikkeling met focus op taalontwikkeling van peuters (2- 4 jaar) en valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. VVE-peuters gaan meer dagdelen naar de peuteropvang dan niet-VVE-peuters.

Vroegschoolse Educatie is stimulering van de brede ontwikkeling met focus op taalontwikkeling bij kleuters (4-6 jaar) en valt onder de verantwoordelijkheid van het onderwijs.

Als uw kind 4 jaar is, gaat uw kind naar de basisschool. Dit is een grote stap: voor u als ouder, maar ook voor uw kind. U kunt uw kind hierop voorbereiden. Vanaf 2 jaar kan uw kind naar de peuterdagopvang. Daar kan het met andere kinderen spelen. Er worden liedjes gezongen en activiteiten gedaan. Uw kind leert daar veel van. Soms heeft uw kind meer hulp nodig. Bijvoorbeeld om de Nederlandse taal te leren. Dan kan uw kind in aanmerking komen voor voorschoolse educatie (VE).

Voorschoolse Educatie (VE) is stimulering van de brede ontwikkeling met focus op taalontwikkeling van peuters (2- 4 jaar) en valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. VVE-peuters gaan meer dagdelen naar de peuteropvang dan niet-VVE-peuters. Als er VVE-peuters op een groep aanwezig zijn, moet er gewerkt worden met een VVE-programma en worden er hogere eisen gesteld aan de pedagogisch medewerksters die voor de groep staan. De Onderwijsinspectie en GGD controleren of VVE-peuters een rijk taalaanbod krijgen.

Vroegschoolse Educatie is stimulering van de brede ontwikkeling met focus op taalontwikkeling bij kleuters (4-6 jaar) en valt onder de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Het onderwijs mag Vroegschoolse Educatie naar eigen inzicht inrichten. De Onderwijsinspectie controleert of VVE-kleuters een rijk taalaanbod krijgen en of het om een beredeneerd aanbod gaat.

In september 2021 is het nieuwe VVE-beleid vastgesteld voor de gemeente Nissewaard. In het nieuwe beleid zijn basisafspraken gemaakt met de kinderopvang en het basisonderwijs zoals de (warme)overdracht, VVE-aanspreekpunten en een richtlijn voor de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn.

In dit document vindt u de bijlagen van het VVE-beleid gemeente Nissewaard 2021-2026. Deze bijlagen zijn ontwikkeld ter verheldering van rollen en taken en rijkt praktische formulieren aan om te gebruiken in de praktijk ter ondersteuning van de uitvoering van het VVE-beleid.

De bijlagen zullen jaarlijks worden geëvalueerd als onderdeel van het VVE-beleid. Tevens vindt de evaluatie plaats naar aanleiding van signalen uit de praktijk en de resultaten van de monitoring. Ook wijzigingen in uitvoeringskaders, wet- en regelgeving worden in de evaluatie meegenomen. De uitkomsten van de evaluatie kunnen betekenen dat het VVE-beleid wordt aangepast. Hierdoor kan het VVE-beleid worden doorontwikkeld en goed aansluiten bij de geldende context.

In bijlage 1 vindt u de afspraken betreft indicering en toeleiding die gemaakt zijn met de Jeugdgezondheidszorg.

In bijlage 2 vindt u de samenwerkingsafspraken die gemaakt zijn met en tussen de partners van de voorschoolse voorziening, het samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR, het basisonderwijs en de gemeente Nissewaard.

In bijlage 3 vindt u de basisafspraken betreft de doorgaande lijn voor VVE zoals de (warme) overdracht, coördinatie en monitoring. Tevens vindt u hier de richtlijnen voor de doorgaande lijn waarover de VVE-aanspreekpunten nadere afspraken over kunnen maken.

In bijlage 4 vindt u het overdrachtsdocument dat door de voorschoolse instellingen wordt gebruikt bij de overdracht van VVE-doelgroepkinderen.

In bijlage 5 vindt u de samenwerkingsovereenkomst voor de VVE-aanspreekpunt duo’s. In deze samenwerkingsovereenkomst kan het VVE-aanspreekpunt duo op verschillende manieren aan de gemeente brede afspraken (VVE-coördinatie en (warme) overdracht) en de richtlijnen van de ‘eigen aspecten van kwaliteit’ werken.

In bijlage 6 vindt u de kwaliteitskaart voor de jaarlijkse evaluatie van het VVE-aanspreekpunt duo betreft de samenwerking en de gemaakte aanvullende afspraken op de doorgaande lijn.

In bijlage 7 vindt u de kwaliteitskaart voor de warme overdracht van voorschool naar vroegschool.

Tot slot vindt u in bijlage 8 het formulier betreft de resultaatafspraken dat jaarlijks (digitaal) ingevuld dient te worden door de voorscholen en vroegscholen.