Slopen of asbest verwijderen

Voor het slopen van (een gedeelte van) een gebouw heeft u soms toestemming nodig. U meldt dit wanneer er bij de sloopwerkzaamheden meer dan 10m3 (kuub) sloopafval ontstaat of als er asbesthoudende materialen worden verwijderd. U kunt een melding maken via het Omgevingsloket, hieraan zijn geen kosten verbonden.

U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren. Indien u asbest wilt verwijderen of sloopwerkzaamheden wilt uitvoeren aan een monument, dient u hier altijd een omgevingsvergunning voor aan te vragen. U kunt ook vooraf informerenbij de DCMR Milieudienst Rijnmond, via telefoonnummer 010-2468656. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kan men vragen stellen via het formulier op de website van de DCMR. DCMR streeft er naar om de eerstvolgende werkdag uw vraag te beantwoorden.

Bij een melding voor het slopen of asbest verwijderen dient u minimaal de volgende bijlagen toe te voegen:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Situatietekening of plattegrond met daarop aangegeven de locatie van de te slopen materialen
  • Kleurenfoto's bestaande situatie, woning of perceel, aangrenzende percelen en eventuele soortgelijke situaties
  • Indien van toepassing: asbestinventarisatierapport, sloopveiligheidsplan, akoestisch rapport

Dien een papieren aanvraag in 2-voud in.

Een melding voor het slopen of asbest verwijderen wordt getoetst aan het Bouwbesluit en het Abestverwijderingsbesluit. ( Rijksoverheid.nl )

U mag als particulier zelf asbest verwijderen wanneer het betreft:

  • Hechtgebonden asbesthoudende platen, niet zijnde dakleien
  • Asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
  • Het totaal te verwijderen asbest mag maximaal 35m2 bedragen

Mocht uw situatie niet voldoen aan deze voorwaarden, dan dient u een gecertificeerd bedrijf het asbest te laten inventariseren en verwijderen. U kunt op www.ascert.nl een geschikt bedrijf zoeken.

Bij een normale procedure verloopt de melding meestal via de volgende stappen:

  • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht
  • Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
  • U hoort binnen 4 weken of u toestemming krijgt

Met de verkregen toestemming kunt u het sloopafval of asbesthoudende materialen bij de Stadswerf/Reinis inleveren.

De toestemming die u krijgt na het doen van een melding is geen besluit. Deze wordt dus niet gepubliceerd en hier is dan ook geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Er kan tijdens sloopwerkzaamheden overlast voor de buren ontstaan. Informeer uw buren daarom vooraf over uw plannen, dat voorkomt onnodige problemen.

Geschillen tussen burgers vallen onder het privaatrecht (burenrecht).

Asbestklachten

Wilt u een klacht doorgeven over het verwijderen van asbest door derden? Dan kunt u contact opnemen met de meldkamer van DCMR. Dit kan telefonisch via 0888-333 555 of online via het milieumeldingenformulier.