Blauwe zone

De blauwe zone is een parkeerschijfzone die wordt aangeduid met het verkeersbord E10 én een parkeerplaats die is voorzien van een blauwe streep. Om in Nissewaard in de blauwe zone te parkeren heeft u een parkeerschijf (blauwe kaart) of een parkeerontheffing nodig. Aan de ontheffing zijn geen kosten verbonden. Een parkeerontheffing is alleen voor bewoners die woonachtig of bedrijven die gevestigd zijn binnen het gebied.

Op dit moment zijn er 4 blauwe zones in Spijkenisse:

 • Bij Winkelcentrum Akkerhof
 • Oberonweg
 • Aspergedreef en omgeving
 • In een gedeelte van de Beverveen in de wijk Waterland

De voorwaarden voor een ontheffing zijn:

 • De ontheffing mag uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren bij/langs de blauwe streep (zonder gebruik van de parkeerschijf) van maandag tot en met vrijdag van 6.00 uur tot 15.00 uur
 • De houder van de ontheffing is verplicht eventuele schade, die hij door het gebruik van deze ontheffing veroorzaakt, te vergoeden en dient maatregelen te nemen om te voorkomen dat het ontheffing verlenende orgaan dan wel derden ten gevolge van het gebruik van deze ontheffing schade lijden
 • Bij niet nakoming van de voornoemde voorwaarden wordt de ontheffing ingetrokken
 • De ontheffing garandeert niet dat er voor de ontheffinghouder langs de blauwe streep parkeerruimte beschikbaar is
 • De ontheffing is slechts geldig voor de voor de parkeerschijfzone waarvoor de ontheffing is verleend.
 • Vanaf 1 januari 2024 ontvangt u geen ontheffingskaart meer voor achter de voorruit van uw auto. Het kenteken waarvoor de ontheffing is verleend wordt geregistreerd in het parkeerregister. Bij controle wordt dit kenteken gescand om te bepalen of er een ontheffing is verleend.

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 5 werkdagen uw ontheffing thuis.

De aanvraag wordt aan de navolgende criteria getoetst:

 • De aanvraag is digitaal ingediend.
 • De aanvrager moet wonen c.q. gevestigd zijn binnen de parkeerschijfzone. Tevens dient hij kentekenhouder en gebruiker van het motorvoertuig te zijn
 • Indien de aanvrager geen kentekenhouder is, dan dient een bewijs te worden overlegd waaruit blijkt dat aanvrager het betreffende motorvoertuig mag gebruiken (kopie van bijvoorbeeld een lease-overeenkomst en/of verklaring van de werkgever, huurovereenkomst of andere overeenkomst)
 • Ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben recht op één ontheffing per adres waar de onderneming of maatschappelijke instelling is gevestigd binnen het gebied zoals bedoeld in artikel 1. De ontheffing kan uitsluitend worden verleend aan de eigenaar/directeur/bedrijfsleider mits die aantoont dat zijn/haar aanwezigheid op dat adres noodzakelijk is om het bedrijf c.q. de maatschappelijke instelling te kunnen laten functioneren. Op ons verzoek dient een verklaring van de eigenaar van het bedrijf of het bestuur van het bedrijf of de maatschappelijke instelling te worden overgelegd waaruit het voorgaande blijkt

Een ontheffing wordt geweigerd indien:

 • Niet voldaan wordt aan het bepaalde in de beleidsregels voor de parkeerschijfzones Akkerhof, Aspergedreef, Beverveen en Oberonweg
 • De ontheffinghouder de voorschriften van een eerder verleende ontheffing niet heeft nageleefd
 • De aanvrager een personeelslid is van een bedrijf -of instelling dat niet voldoet aan de toetsingscriteria
 • Indien aan een onderneming of een maatschappelijke instelling reeds een ontheffing is verleend