Bijzondere bijstand

Heeft u onverwacht hoge kosten? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Om financiele problemen te voorkomen is het aan te raden dat u de aanvraag voor bijzondere bijstand indient en afwacht voordat u de uitgave doet.

Hoe kunt u een aanvraag doen?

U kunt de aanvraag online doen met uw DigiD. Doet u de aanvraag samen met uw partner? Dan moet uw partner ook DigiD hebben. Wanneer u de vragen invult, wordt vermeld welke bewijsstukken u mee moet sturen. U kunt bewijsstukken scannen of fotograferen en vervolgens toevoegen aan de aanvraag. Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, nemen we uw aanvraag in behandeling en ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.

U ontvangt binnen 8 weken het besluit op uw aanvraag (de beschikking) per e-mail. De uitbetaling vindt binnen 2 weken plaats nadat het besluit is genomen. Via ‘Mijn uitkering’ kunt u de specificatie raadplegen als uw bijzondere bijstand is uitbetaald.

Bent u gedupeerde van de toeslagenaffaire kinderopvang? U kunt dan mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding in plaats van bijzondere bijstand voor bepaalde kosten als dit u helpt met het maken van een nieuwe start. Neem contact op met het team herstel toeslagenaffaire kinderopvang.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Soms zijn er bijzondere omstandigheden in uw leven waardoor u hoge kosten heeft. Om bijzondere bijstand te ontvangen gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • De kosten zijn noodzakelijk

 • U heeft als alleenstaande of als gezin niet genoeg geld om de kosten zelf te betalen

 • U woont en verblijft rechtmatig in Nissewaard

 • De kosten moeten minder dan 6 maanden geleden zijn gemaakt

Uw aanvraag wordt beoordeeld op grond van uw individuele situatie. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook vaker voorkomen.

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand moet uw vermogen onder een bepaalde drempel blijven. Dit is de zogenaamde Vermogensdrempel.

Gezinssituatie Vermogensdrempel
Alleenstaande € 7.575,00
Alleenstaande ouder € 15.150,00
Echtpaar € 15.150,00

Inkomen

Hoe hoog mag uw netto-inkomen zijn om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen? Wij beoordelen uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. De regeling is ook voor mensen die loon, pensioen of een ander soort uitkering ontvangen. Een minimuminkomen is dus geen vereiste. Wel geldt: hoe hoger uw inkomen (en meer draagkracht) hoe minder bijzondere bijstand. In het algemeen geldt dat u geen draagkracht heeft als u een inkomen heeft op bijstandsniveau. De gemeente kijkt ook naar het inkomen en vermogen van uw overige gezinsleden.

Regel tijdig de bewijsstukken voor uw aanvraag

Wanneer u een aanvraag doet voor bijzondere bijstand maar u geen bijstandsuitkering ontvangt dan hebben wij meer gegevens van u nodig om uw verzoek te beoordelen. Hoe eerder u de bewijsstukken inlevert, hoe eerder wij uw verzoek kunnen behandelen. Levert u niet alle bewijsstukken volledig in dan kunnen wij uw verzoek niet verder behandelen.

Tijdens de online aanvraag kunt u de bewijsstukken uploaden. Zorg daarom dat u de bewijststukken al heeft verzameld voordat u uw aanvraag start.

Basisbewijsstukken

Persoonsgegevens aanvrager en (indien aanwezig) partner:

 • Indien van toepassing: vreemdelingendocument (voor- en achterzijde)

Bankafschriften of Pdf-prints uit internetbankieren:

 • Van alle bank- en spaarrekeningen en (indien aanwezig) uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar

 • Ben u zelfstandig ondernemer (geweest)? Dan dient u ook afschriften van de zakenrekening aan te leveren

De prints of afschriften betreffen een periode van minimaal 3 maanden voorafgaand aan de datum dat u de aanvraag hebt ingediend. Dit geldt voor alle aanwezige rekeningen, ongeacht of de rekeningen wel of niet vaak worden gebruikt.

Duidelijk zichtbaar op alle prints en afschriften moeten zijn:

 • het rekeningnummer

 • de naam en het adres van de rekeninghouder(s)

 • de bij– en afschrijvingen

 • het saldo

Let op: Wij kunnen de bankafschriften of prints uit internetbankieren niet accepteren als ze niet aan alle eisen voldoen. Dit geldt voor alle aanwezige rekeningen van u (en indien van toepassing), uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar. 

Aanvullende bewijsstukken

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan er tijdens uw aanvraag om aanvullende bewijsstukken worden gevraagd.

U heeft een huurwoning:

 • Huurcontract

U bent (mede)eigenaar van een woning:

 • Koopakte

 • Hypotheekakte

 • Kopie voorlopige aanslag Belastingdienst voor de teruggaaf eigen woning (voor– en achterkant)

 • Recent overzicht restant hypotheekschuld en hypotheeklast(en) per maand

U verblijft in een instelling:

 • Huur- en zorgovereenkomst

 • Eigen bijdrage CAK

U hebt ander vermogen (bijvoorbeeld boot, caravan, sieraden, schilderijen, aandelen, beleggingen, lijfrenten, levensverzekering, onroerend goed buitenland):

 • Bewijsstukken van deze eigendommen
 • Bewijsstuk aandeel in een onverdeelde boedel (bijvoorbeeld bij echtscheiding) of erfenis

Woon- / leefsituatie:

 • Samenlevingscontract (indien van toepassing)

U of uw kinderen hebben inkomsten uit loon, een andere uitkering of studiefinanciering:

 • Bewijs van de inkomsten met specificatie van de laatste drie maanden

U hebt (recht op) alimentatie:

 • Bewijsstuk van de hoogte en duur van de te ontvangen alimentatie, voor u en uw kinderen (bijvoorbeeld de rechtbankuitspraak en convenant)

U hebt een alimentatieverplichting:

 • Bewijsstuk van de hoogte en duur van de te betalen alimentatie (bijvoorbeeld de rechtbankuitspraak en convenant)

U heeft een eigen bedrijf of werkt als freelancer:

 • Winst- en verliesrekening

 • Afschriften van de zakelijke bankrekening(en) van de laatste drie maanden
 • Uitschrijving van de Kamer van Koophandel

U heeft schulden:

 • Bewijsstukken van uw schulden mét aflossingsverplichting
 • Beschikking van de kantonrechter over bewindvoering en/of uitgesproken WSNP

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor diverse soorten kosten. Hieronder ziet u een overzicht van de kostensoorten. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand? Neem dan contact op met uw klantmanager of bel ons via telefoonnummer 14 0181.

Wanneer u studeert en niet kunt bijverdienen vanwege een medische beperking, dan kunt u in aanmerking komen voor een Studietoeslag. Dit is een aanvullende toeslag van maximaal €328,59,- per maand naast uw studiefinanciering. Als u inkomsten uit stage ontvangt, kan dit van invloed zijn op uw recht. U komt niet in aanmerking als u al een Wajong-uitkering of WIA ontvangt.

De studietoeslag bedraagt maximaal €328,59,- per maand voor studenten uit Nissewaard en Brielle. U komt hiervoor in aanmerking als u aan volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent 15 jaar of ouder en een ho-student (hbo, universiteit) of U bent 18 jaar of ouder en een mbo-student
 • U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in studiekosten
 • U heeft een medische beperking

Wanneer er sprake is van een noodzaak en bijzondere omstandigheden om te verhuizen en u geen huisraad heeft, kunt u mogelijk bijzondere bijstand van de gemeente krijgen tot 30 procent van de Nibud normbedragen voor ontbrekende huisraad. Meestal zal uw klantmanager voor de beoordeling  contact opnemen wanneer u de aanvraag heeft ingediend.

Wanneer u de Nibud normbedragen wilt weten, neem dan contact op met uw klantmanager of bel ons via telefoonnummer 14 0181.

Bewijsstukken die u nodig heeft

 • Nieuw ondertekend huurcontract

Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente Nissewaard? Dan hebben wij voor uw aanvraag voor bijzondere bijstand meer gegevens nodig. Bekijk de voorwaarden voor het Aanvragen zonder lopende bijstandsuitkering bovenaan deze pagina voor meer informatie

Als u gebruik wilt maken van bewindvoering, een curator, of mentor moet u daarvoor kosten betalen. In het begin betaalt u de ‘aanvangswerkzaamheden’, dat zijn onder andere de kosten van het intakegesprek en de griffierechten. Daarna betaalt u iedere maand een eigen bijdrage. Voor al deze kosten kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen.

Bewijsstukken die u nodig heeft

 • De beschikking van de rechtbank

 • De factuur of nota van de bewindvoerder

 • Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente Nissewaard? Dan hebben wij voor uw aanvraag voor bijzondere bijstand meer gegevens nodig. Bekijk de voorwaarden voor het Aanvragen zonder lopende bijstandsuitkering bovenaan deze pagina voor meer informatie

Als u van bewindvoering, een curator, of mentor wisselt moet u daarvoor kosten betalen. U betaalt vaak een nota eindrekening, of eindverantwoordingskosten. Soms betaalt u opnieuw ‘aanvangswerkzaamheden’, dat zijn onder andere de kosten van het intakegesprek en de griffierechten. Daarna betaalt u iedere maand een eigen bijdrage. Voor al deze kosten kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen.

Bewijsstukken die u nodig heeft

 • De beschikking van de rechtbank

 • De factuur of nota van de bewindvoerder

 • Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente Nissewaard? Dan hebben wij voor uw aanvraag voor bijzondere bijstand meer gegevens nodig. Bekijk de voorwaarden voor het Aanvragen zonder lopende bijstandsuitkering bovenaan deze pagina voor meer informatie

Heeft u juridische hulp nodig? Mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand noemen we een toevoeging. Als u een toevoeging krijgt, betaalt de overheid een deel van de kosten voor de mediator of advocaat. Het andere deel betaalt u zelf. Dit noemen we de eigen bijdrage. U heeft alleen mogelijk recht op bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage als u geen beroep kan doen op een andere uitkering of regeling die de kosten vergoedt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een (zorg)verzekering. Voor het verkrijgen van bijzondere bijstand voor rechtsbijstand is het verplicht dat u een Toevoeging bij de Raad van Rechtsbijstand heeft aangevraagd. Alleen met positieve of negatieve een beslissing van de Raad van de Rechtsbijstand kunt u mogelijk bijzondere bijstand ontvangen.

Bewijsstukken die u nodig heeft

 • Nota van de kosten (i.v.m. rechtsbijstand)

 • Afwijzing/toekenning v/d toevoeging door Raad van Rechtsbijstand (i.v.m. rechtsbijstand)

 • Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente Nissewaard? Dan hebben wij voor uw aanvraag voor bijzondere bijstand meer gegevens nodig. Bekijk de voorwaarden voor het Aanvragen zonder lopende bijstandsuitkering bovenaan deze pagina voor meer informatie

Voor reiskosten voor bezoek aan een gedetineerde in Nederland en buiten Nissewaard kunnen gezinsleden mogelijk bijzondere bijstand ontvangen. Tot de gezinsleden worden gerekend de inwonende partner en de inwonende minderjarige en meerderjarige kinderen, of ingeval van opname van een kind, de ouders en bij de ouders inwonende broers en zusters. De vergoeding wordt op basis van de goedkoopst mogelijke reis met behulp van het openbaar vervoer berekend.

Uw aanvraag voor vergoeding van het bezoek wordt om privacy- en veiligheidsredenen extra gecontroleerd met diensten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wanneer u door sociale of medische gronden moet verhuizen, binnen of vanuit Nissewaards of Brielle,  kunt u mogelijk bijzondere bijstand van de gemeente ontvangen. Dit moet u wel van tevoren bij uw klantmanager aanvragen. Een echtscheiding is geen sociale of medische grond voor een vergoeding van deze kosten.  

Bewijsstukken die u nodig heeft

 • Ondertekend nieuw huurcontract

 • Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente Nissewaard? Dan hebben wij voor uw aanvraag voor bijzondere bijstand meer gegevens nodig. Bekijk de voorwaarden voor het Aanvragen zonder lopende bijstandsuitkering bovenaan deze pagina voor meer informatie

Als u een eigen woning heeft en u de woonkosten niet kunt betalen, dan heeft u mogelijk recht op woonkostentoeslag. Aan het recht op woonkostentoeslag is wel een reeks voorwaarden verbonden, die kunt u lezen op lokaleregelgeving.overheid.nl onder artikel 4.2.2 Woonkostentoeslag bij eigen woning.

Bewijsstukken die u nodig heeft

 • Hypotheekakte (eerste 5 pagina's)

 • Aanslag waterschapslasten

 • Polis opstalverzekering

 • Hypotheekakte met bepalingen erfpachtcanon

 • Voorlopige teruggave belastingdienst

 • Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente Nissewaard? Dan hebben wij voor uw aanvraag voor bijzondere bijstand meer gegevens nodig. Bekijk de voorwaarden voor het Aanvragen zonder lopende bijstandsuitkering bovenaan deze pagina voor meer informatie

Als u geen of te weinig recht op huurtoeslag heeft, dan heeft u mogelijk recht op woonkostentoeslag. Aan het recht op woonkostentoeslag is wel een reeks voorwaarden verbonden, die kunt u lezen op lokaleregelgeving.overheid.nl onder artikel 4.2.1 Woonkostentoeslag bij huurkosten.

Bewijsstukken die u nodig heeft

 • Laatste huurspecificatie

 • Huurcontract

 • Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente Nissewaard? Dan hebben wij voor uw aanvraag voor bijzondere bijstand meer gegevens nodig. Bekijk de voorwaarden voor het Aanvragen zonder lopende bijstandsuitkering bovenaan deze pagina voor meer informatie

Jongmeerderjarigen zijn kinderen van 18 tot en met 20 jaar en vallen nog onder de onderhoudsplicht van hun ouders. Dat betekent dat de ouders moeten voorzien in de kosten voor levensonderhoud en studie. Soms is dat niet mogelijk, omdat de ouders zijn overleden, in het buitenland wonen, of omdat de jongere door een crisissituatie niet in het buitenland kan wonen. In dat geval kan mogelijk bijzondere bijstand worden verstrekt voor de kosten van levensonderhoud.

Er zijn verschillende kosten waarvoor u mogelijk bijzondere bijstand kunt krijgen, die hier nog niet zijn genoemd. Als uw kostensoort nog niet genoemd is, wil dat niet altijd zeggen dat vergoeding niet mogelijk is.

Wij verstrekken geen bijzondere bijstand voor (verkeers)boetes of schulden. Ook verstrekken wij geen bijzondere bijstand voor de kosten van geleden of toegebrachte schade. U kunt op lokaleregelgeving.overheid.nl zien welke overige kosten wij mogelijk vergoeden.

Bewijsstukken die u nodig heeft

 • Factuur van de kosten

 • Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente Nissewaard? Dan hebben wij voor uw aanvraag voor bijzondere bijstand meer gegevens nodig. Bekijk de voorwaarden voor het Aanvragen zonder lopende bijstandsuitkering bovenaan deze pagina voor meer informatie