Integraal Kindcentrum Elementen-Schenkel (IKC)

De huidige schoolgebouwen van de basisscholen De Hoeksteen en De Piramide zijn niet voldoende om het groeiende aantal kinderen in de wijken Elementen en Schenkel te huisvesten. De afgelopen jaren heeft de gemeente noodlokalen geplaatst bij De Hoeksteen en De Piramide, maar dat is geen structurele oplossing. De gemeente heeft samen met de scholen een plan ontwikkeld voor een nieuwe Integraal Kindcentrum aan de Nieuw Hongerlandsedijk. Het betreft een gebouw voor circa 700 leerlingen van De Piramide en De Hoeksteen, een kinderdagverblijf en een gymzaal.

impressie IKC vogelvlucht Oude Maas

Het plan is om het Integraal Kindcentrum Elementen-Schenkel op de plek te realiseren ten westen van de ingang van de metrotunnel onder de Oude Maas. De huidige scholen blijven tijdens de bouwfase in gebruik. Op dit moment onderzoekt de gemeente wat er met de huidige schoolgebouwen van De Hoeksteen en De Piramide gaat gebeuren, zodra het nieuwe gebouw is opgeleverd en de twee basisscholen en de kinderdagopvang het nieuwe pand in gebruik hebben genomen.

Het voorontwerp bestemmingsplan voor het IKC Elementen-Schenkel is begin 2022 door het college goedgekeurd. Dat wil zeggen dat de procedure voor het bestemmingsplan van start is gegaan. In dit kader is onlangs een eerste inloopbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd in het Elementenhuis aan de Hongerlandsedijk. De doorlooptijd van het bestemmingsplan is leidend voor de planning van het project. Alles op een rij gezet kan het gebouw in de eerste helft van 2025 klaar zijn. Er zijn echter een aantal factoren die deze termijn kunnen verlengen.

Hieronder vindt u een voorlopig ontwerp van het nieuwe gebouw. De komende tijd wordt dit ontwerp verder uitgewerkt.

3D impressie van het gebouw
3D impressie van het gebouw
3D impressie van het gebouw
3D impressie van het gebouw, vogelvlucht
3D impressie van het gebouw

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven en andere documenten:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met prjectleider M. van den Eijnde, telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: m.vandeneijnde@nissewaard.nl.

Veelgestelde vragen

Het IKC krijgt geen directe toegang krijgen via de Amerstraat en Biesboschstraat. Deze straten zijn geen onderdeel van het ontsluitingsplan van het nieuwe pand. De voorziene ontsluitingsroute parallel aan de Oude Maas zal onder andere bestaan uit een ringweg waarmee we het verkeer dat kinderen haalt en brengt efficiënt kunnen afwikkelen. Door deze goed bereikbare, snelle en efficiënte ontsluitingsroute wordt het gebruik van de Amerstraat en Biesboschstraat ontmoedigd. Daarnaast verwachten we dat door de dijk (hoogteverschil) en de doodlopende route in de Amerstraat en Biesboschstraat zonder keermogelijkheden, deze route minder aantrekkelijk zal zijn dan de ontsluitingsroute parallel aan de Oude Maas. Door nog nader te bepalen verkeersmaatregelen en organisatorische maatregelen (vanuit het IKC) wordt voorkomen dat bestemmingsverkeer voor het IKC alsnog gebruik maakt van de Amerstraat en de Biesboschstraat.

Uit het verkeerskundig onderzoek, dat als bijlage aan het bestemmingsplan is toegevoegd, blijkt dat het IKC sec een parkeerbehoefte heeft van 100 parkeerplaatsen. Die worden gerealiseerd op het IKC-terrein zelf, zodat de locatie de parkeerdruk volledig op kan vangen. Het aantal vereiste parkeerplaatsen is in het bestemmingsplan opgenomen. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen is gebaseerd op de landelijke normen van de CROW. De parkeerplaatsen in de omgeving worden nadrukkelijk niet betrokken bij de school, er is geen sprake van dubbelgebruik met de al aanwezige parkeerplaatsen in de omgeving. Nog nader te bepalen verkeersmaatregelen en organisatorische maatregelen moeten voorkomen dat bestemmingsverkeer voor de school alsnog gebruik maakt van bestaande parkeerplaatsen in de omgeving.

Uit vaste jurisprudentie van de Raad van State komt naar voren dat er niet zoiets bestaat als een ‘blijvend recht op vrij zicht’. Wel moeten de gevolgen van uitzichtverlies door het gebouw voor omliggende percelen betrokken worden in de belangenafweging. Het klopt dat het nieuwe IKC een deel van het uitzicht van de bewoners van de Biesboschstraat op de Nieuw Hongerlandsedijk zal wegnemen. Dat geldt met name voor het uitzicht recht vooruit en in mindere mate voor het uitzicht opzij. Bij de positie van het geplande gebouw is zoveel mogelijk rekening gehouden met de zichtlijnen vanuit de bestaande woningen.

Echter, het uitzicht naar voren zal in de (nabije) toekomst ook beperkt gaan worden door de nog te bouwen woongebouwen. Dus een blijvend vrij zicht zal sowieso allerminst verzekerd zijn. Het feit dat vanwege de planontwikkeling het vrije zicht naar voren verdwijnt, is daarom onvoldoende om te stellen dat het plan voor het IKC niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Gezien de belangen die gemoeid zijn met de bouw van het nieuwe IKC is dit aspect daarom voor ons geen reden om de uitvoering van het plan te staken.

De kinderen in de wijken Elementen en Schenkel vormen de voornaamste doelgroep voor de nieuwe school. De omvang en locatie van de school is gebaseerd op leerlingenprognoses. Die laten zien dat beide scholen, De Hoeksteen en De Piramide, leerlingen uit voornamelijk de wijken Elementen en Schenkel ontvangen. Voor de Hoeksteen komt 90% uit de beide wijken, gelijkelijk verdeeld. Voor de Piramide komt 80% uit de beide wijken, met een kleine meerderheid uit de wijk Elementen. Het nieuwe schoolgebouw vervangt de twee bestaande, verouderde scholen in de wijk Schenkel en biedt ook onderdak voor kinderopvang voor de kinderen uit de twee wijken met de leeftijd van 0-4 jaar. Het schoolgebouw met de twee scholen en de kinderopvang onder één dak wordt daarom ontwikkeld op een plek die voor de kinderen uit beide wijken goed bereikbaar is. De locatie ligt op het grensvlak van deze wijken.

De locatie van het Elementenhuis heeft in het geldende bestemmingsplan “De Dijk en Het Land” (vastgesteld op 28 november 2012) de bestemming “Woongebied”. Er is dan ook voorzien om hier t.z.t. woningen te bouwen, in het verlengde van de reeds bestaande en nog te bouwen woongebouwen aan de Hongerlandsedijk. Deze locatie is voor de toekomst dan ook al ingevuld. Bovendien ligt deze locatie van het Elementenhuis te ver af van de wijken Elementen en Schenkel waar de leerlingen voor het IKC vandaan komen.

Voor de realisatie van het IKC is onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het geluid op de omgeving. Dit onderzoek is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd; in de toelichting van het bestemmingsplan is in paragraaf 4.3 ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek.

Hieruit komt naar voren dat er geen belemmeringen zijn om het plan op deze wijze uit te voeren. Ten opzichte van de bestaande woningen voldoet het plan aan de voorgeschreven richtafstand, alleen bij de dichtstbijzijnde nog te bouwen woontoren vindt een overschrijding plaats van het toegestane geluidniveau door het stemgeluid van spelende kinderen. Het treffen van maatregelen helpt echter niet en stuit op overwegende stedenbouwkundige bezwaren. Het woon- en leefklimaat van de woningen of appartementen in de omgeving van de school wordt bij een minimale eis uit het bouwbesluit voor nieuwbouw met een woonfunctie gegarandeerd. De school is dus ruimtelijk inpasbaar en er is geen sprake van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.

De plek en positie van het IKC is mede ingegeven vanuit veiligheidsoverwegingen. Door de buitenruimte aan de zuidzijde te plaatsen wordt de doelgroep (kinderen van 4 – 12 jaar) op grotere afstand van de Oude Maas gehouden. Daarnaast is de rivier een route om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Bij eventuele calamiteiten moet men kunnen vluchten van de Oude Maas af in zuidwestelijke richting. De positie van de buitenruimte aan de zuidwestzijde is hierbij logischer en veiliger. De vluchtrichting is duidelijker en makkelijker te bereiken.

Het verkeersonderzoek is uitgevoerd door een extern en onafhankelijk bureau en beoordeeld door de gemeentelijke verkeersmedewerkers. Daarbij is niet gebleken dat dit onderzoek niet juist zou zijn, daarom is er van gemeentewege met de resultaten en aanbevelingen ingestemd. Wij zien geen reden om te twijfelen aan de inhoud van het onderzoek. Een second opinion is naar onze mening dan ook niet nodig.