Bestemmingsplan inzien en wijzigen

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Nissewaard zijn bestemmingsplannen van kracht. Hierin is onder andere geregeld wat wel en niet mag worden gebouwd en waarvoor gebouwen mogen worden gebruikt. Informatie over onze bestemmingsplannen vindt u op ruimtelijkeplannen.nl of op overuwbuurt.nl.

Omgevingswet, andere werkwijze voor bestemmingsplannen

Op 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet, naar verwachting, in werking. Naar verwachting, want de datum van inwerkingtreding is al een paar keer eerder uitgesteld. Maar de gemeente bereidt zich wel alvast voor op deze nieuwe wet. Tot het zover is, geldt er een overgangsfase.

Concreet betekent het dat de gemeente binnenkort geen nieuwe aanvragen meer in behandeling neemt waarvoor een wijziging van een bestemmingsplan nodig is. Dat heeft te maken met de tijd om de besluitvorming rond een bestemmingsplan goed en zorgvuldig te laten verlopen.

Nieuwe werkwijze

Voor alle projecten of plannen waarmee de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd en waarvoor het bestemmingsplan moet worden aangepast, geldt dat alle formele documenten voor 1 september 2022 bij de gemeente binnen moeten zijn. Dan kunt u de huidige bestemmingsplanprocedure nog doorlopen. Daarna niet meer.

Het indienen van aanvragen voor een omgevingsvergunning blijft mogelijk tot de Omgevingswet van kracht is. Voor aanvragen die na 1 juli 2023 binnenkomen, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet. Dan werken we bijvoorbeeld niet meer met bestemmingsplannen, maar met een omgevingsplan.

Advies

Heeft u een plan dat afwijkt van het bestemmingsplan, dan is een aanvraag via een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) wellicht een optie. Wilt u hier advies over? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening.