Bouwvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Wilt u bijvoorbeeld een dakkapel of schutting plaatsen, een schuur, garage of zelfs een woning (ver)bouwen, dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Op omgevingsloket.nl kunt u eerst een vergunningcheck doen om te bepalen of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt daar een overzicht van wat u moet aanleveren. Een aanvraag via het Omgevingsloket scheelt zowel in de doorlooptijd als in kosten. U kunt ook vooraf informeren bij de gemeente via het telefoonnummer 14 0181.

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen dient u minimaal de volgende bijlagen toe te voegen:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Situatietekening
 • Plattegrond, bestaande en nieuwe situatie en maatvoering
 • Gevels, bestaande en nieuwe situatie en maatvoering
 • Doorsnede, bestaande en nieuwe situatie en maatvoering en / of peilmaten
 • Details van aansluitingen met maatvoering
 • Principe constructie (als voorwaarde voor gehele constructie)
 • Aanduiding gebruiksbestemming
 • Ventilatievoorzieningen
 • Isolatiewaarden (RC) van dak, vloer en wanden
 • Kleurenfoto’s bestaande situatie, woning of perceel, aangrenzende percelen en eventuele soortgelijke situaties

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen wordt onder andere getoetst aan de volgende eisen:

 • Bestemmingsplan
 • Welstand, etc.

Bij een reguliere procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • Uw ingediende aanvraag wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl  
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarvan bericht
 • Uw complete aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
 • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen (bijvoorbeeld bij een herbeoordeling door de gemeentelijke adviescommissie).
 • Het besluit wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Complexe aanvragen (Over het algemeen bouwplannen met ingrijpende gevolgen voor de omgeving) doorlopen de uitgebreide procedure. De beslistermijn is hiervoor 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Voor meer informatie over de uitgebreide procedure kunt u contact opnemen met de gemeente.

De hoogte van de kosten is afhankelijk van uw aanvraag. Na beoordeling van uw aanvraag zal blijken welke kosten voor u van toepassing zijn.

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Bij een uitgebreide procedure wordt uw aanvraag eerst 6 weken ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze indienen. Voor de definitieve vergunning staat vervolgens 6 weken beroep open, waar belanghebbende die een zienswijze hebben gegeven, beroep kunnen aantekenen bij de Rechtbank.

Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op www.officielebekendmakingen.nl.

Minimaal 5 werkdagen voordat u met de bouw- of sloopwerkzaamheden begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt.

Er kan tijdens de werkzaamheden overlast voor de buren ontstaan. Informeer uw buren daarom vooraf over uw plannen, dat voorkomt onnodige problemen.

Geschillen tussen burgers vallen onder het privaatrecht (burenrecht).

Maar wat als u grotere bouwplannen heeft? Of wat als uw kleinere bouwwerk niet aan de eisen van welstandscriteria of ruimtelijke eisen voldoet? Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een grotere aanbouw, dakopbouw of hele woning. Wilt u weten of die plannen op uw locatie kans van slagen hebben?

Wij adviseren dan om uw (concept)plannen vooraf door ons schriftelijk te laten beoordelen. Dit heet een vooroverleg. Hiermee voorkomt u mogelijk een weigering op een definitieve aanvraag, bespaart u vaak kosten en tijd en weet u vooraf wat de mogelijkheden zijn.

Wij raden u daarnaast aan een vooroverleg in te dienen voor werkzaamheden die te maken hebben met milieu en monumenten. Bij deze werkzaamheden heeft u namelijk nagenoeg altijd advies nodig van de gemeente of de milieudienst DCMR.

Aanvragen vooroverleg

U vult het online aanvraagformulier van het omgevingsloket.nl in en vermeld daarbij duidelijk dat het gaat om een vooroverleg. Dit is uw aanvraag vooroverleg. Hoe u dit formulier in moet vullen, staat in de gebruiksaanwijzing.

Ook kunt u gebruik maken van het webformulier op de website van de gemeente Nissewaard. U vindt dit formulier onder de titel ‘Ruimtelijke Initiatieven’. Met dit formulier dient u digitaal gegevens in, zoals een situatietekening en omschrijving van uw plan. De gemeente toetst dan eerst of het plan past in het omgevingsplan. Wanneer dit niet het geval is toetst de gemeente of het plan wenselijk is en onderzoekt daarna met u of het plan haalbaar (te maken) is.

Lees verder onder Ruimtelijke Initiatieven.

Voor het slopen van (een gedeelte van) een gebouw heeft u soms toestemming nodig. U meldt dit wanneer er bij de sloopwerkzaamheden meer dan 10m3 (kuub) sloopafval ontstaat of als er asbesthoudende materialen worden verwijderd. U kunt een melding maken via het Omgevingsloket, hieraan zijn geen kosten verbonden. Lees verder onder Slopen of asbest verwijderen.