Gemeenteraad beslist volgende week over ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Over een week is duidelijk of de gemeenteraad al dan niet een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeeft voor het verlenen van een vergunning voor vijf windturbines aan de Brielse Maasdijk. Belanghebbenden kunnen tijdens de extra raadsvergadering op 2 november inspreken.

Woensdagavond is in de commissie Leefomgeving voor het eerst gedebatteerd over het voorstel van het college om die vvgb af te geven. Daarmee nadert de gemeentelijke besluitvorming een ontknoping. Dat de mogelijke komst van het windpark de gemoederen in Spijkenisse flink bezighoudt, was te zien aan de hoge opkomst van het publiek en de zes insprekers.

De commissieleden hadden veel vragen aan verantwoordelijk wethouder Chris Hottentot. Bijvoorbeeld over de keuze voor de aanvraag van vijf windmolens, in plaats van de gewenste drie windturbines. En de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen, nu bekend is dat er mogelijk in het nieuwe landelijke normenkader windmolens verder weg moeten komen te staan.

Goede ruimtelijke ordening

De raad moet voor de verklaring van geen bedenkingen de vergunningsaanvraag van de vijf windmolens toetsen op een goede ruimtelijke ordening. Dat betekent dat de raad de impact van windmolens op de omgeving, moet afwegen tegen algemene belangen zoals de energietransitie, het tegengaan van klimaatverandering, waterveiligheid en ander overheidsbeleid, maar ook het belang van de aanvrager zelf.

Met alle extra informatie die de commissieleden gekregen hebben, maken ze zich op voor een definitieve beslissing: wel of geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen? Die wordt genomen op 2 november tijdens een extra raadsvergadering om 19:00 uur in de raadzaal. Deze vergadering is openbaar en daarom voor het publiek toegankelijk. Belanghebbenden krijgen ook dan de gelegenheid om in te spreken.

Wat gebeurt er na 2 november?

Als de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeeft, dan legt het college de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Komt er geen verklaring, dan is dat een ontwerp-weigeringsbesluit. Iedereen die dat wil, heeft daarna zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In deze periode organiseert de gemeente ook informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere belangstellenden. Deze vinden in december plaats.

Na beoordeling van de zienswijzen, besluiten raad en college definitief over de verklaring van geen bedenkingen en de aangevraagde omgevingsvergunning voor windpark Brielse Maasdijk. Dit is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024.

Inspreken

Wilt u inspreken bij de raadsvergadering op 2 november? Aanmelden daarvoor kan tot uiterlijk 2 november 12:00 uur via griffie@nissewaard.nl onder vermelding van naam, adres en namens wie gesproken wordt. Houd er rekening mee dat er beperkte inspreektijd is. Probeer dus als dit kan namens meerdere mensen in te spreken.

Vergadering - donderdag 2 november 2023