Energietoeslag 2023

De eenmalige energietoeslag 2023 van €1.300 is bedoeld voor de hoge energiekosten. Deze toeslag is voor huishoudens met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum. In november hebben veel inwoners van Nissewaard de energietoeslag 2023 al automatisch op hun rekening ontvangen. Je kunt de energietoeslag hier van 4 december 2023 tot en met 31 mei 2024 online aanvragen.

Veelgestelde vragen

Gemeente Nissewaard heeft de energietoeslag in november 2023 automatisch uitbetaald aan inwoners van wie het inkomen bekend is. Dit zijn onder andere inwoners die een bijstandsuitkering (Participatiewet-uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd, IOAW en IOAZ en Bbz 2004) of een Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)-uitkering ontvangen; en inwoners die eerder de energietoeslag 2022 hebben gekregen én nu weer voldoen aan alle voorwaarden.

Gemeente Nissewaard keert niet aan alle inwoners de energietoeslag automatisch uitgekeerd. Inwoners met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum kunnen van 4 december 2023 tot en met 31 mei 2024 de energietoeslag zelf aanvragen. Dat kan via deze pagina met behulp van de DigiD.

Inwoners kunnen ook hulp krijgen bij het digitaal aanvragen van de energietoeslag. Zij kunnen bellen met 14 0181 of hulp vragen bij Stichting Stimos.

Dat hangt af van uw situatie. Kijk hieronder wat voor u van toepassing is. Het wettelijk sociaal minimum is hetzelfde als de bijstandsnorm. We kijken naar uw inkomsten in 2023 en gebruiken ook de bijstandsnormen van 2023.

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 120% van de netto bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag)
alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd €1.459,94
gezin van 2 personen, allebei tussen 21 jaar en AOW-leeftijd, met of zonder kinderen €2.085,62

Pensioengerechtigden 120% van de netto bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag)
alleenstaande met AOW €1.629,19
Echtpaar, één of beide met AOW €2.212,32

Voor kostendelers gelden andere normen dan in de tabel staan.

Dat ligt aan uw inkomen. Is het inkomen van het huishouden niet hoger dan 120 procent van het sociaal minimum in 2023, dan kunt u de energietoeslag aanvragen.

U krijgt geen energietoeslag als u:

 • dak- of thuisloos bent
 • Kostganger of onderhuurder bent.
 • In een instelling of inrichting woont én geen kosten voor energie maakt.
 • student bent en in aanmerking komt voor studiefinanciering; studenten met een aanvullende beurs ontvangen van DUO eenmalig een tegemoetkoming in de energiekosten van € 400
 • jonger bent dan 21 jaar.

Het gaat om het netto-inkomen van u en uw eventuele partner. Zorgtoeslag en huurtoeslag tellen niet mee. Als inkomen tellen onder andere wel mee:

 • loon
 • vakantiegeld
 • uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • inkomen uit eigen onderneming
 • inkomen uit verhuur
 • partneralimentatie.

Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.

Een huishouden kan één keer energietoeslag krijgen. De kostendeler die het eerst aanvraagt krijgt de energietoeslag.

Voor ondernemers gelden andere voorwaarden omdat zij vaak variabele inkomsten hebben. De gemeente kijkt in uw situatie naar een langere periode. Bij een wisselend inkomen zal bij een aanvraag in december 2023 gerekend worden met het gemiddelde inkomen over de maanden augustus, september en oktober 2023. Bij een wisselend inkomen zal bij een aanvraag in 2024 gerekend worden met het gemiddelde inkomen over de maanden september, oktober en november 2023.

 • U heeft een bijstandsuitkering:We hebben uw gegevens omdat u een uitkering ontvangt van de gemeente. Zo hebben we gezien dat u recht heeft op de energietoeslag 2023.
 • U heeft de energietoeslag 2022 ook ontvangen:We hebben de gegevens ook gebruikt voor de energietoeslag 2023. Zo hebben we gezien dat u dit jaar ook weer recht heeft op de energietoeslag.
 • U heeft een uitkering via de Sociale Verzekeringsbank of het UWV: Zo hebben we gezien dat u ook dit jaar recht heeft op de energietoeslag voor 2023.

Ja, u komt waarschijnlijk in aanmerking voor de energietoeslag. U kunt zelf een aanvraag indienen. Dit kan vanaf 4 december 2023. Upload hierbij uw loonspecificaties van de laatste 3 maanden mee waarop we kunnen zien dat er sprake was van loonbeslag.

Als uw inkomen of Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) lager is dan 120% van het sociaal minimum komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de energietoeslag. Bij de aanvraag kunt u een kopie van uw VTLB-berekening uploaden.

U komt misschien in aanmerking voor de energietoeslag. Stuur bij uw aanvraag een bewijs mee van uw energiekosten.

De gemeente gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zoals dat hoort volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig. Meer informatie over hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens leest u op de pagina privacy.

Als u een woning huurt waar u gezamenlijk 1 aansluiting voor warmte of elektriciteit heeft, dan vraagt uw verhuurder de energietoeslag aan. De verhuurder verdeelt het geld onder de bewoners. Neem contact op met uw verhuurder. Heeft u een eigen woning dan moest de aanvraag worden gedaan door de Vereniging van Eigenaren (VVE). De verhuurder of VVE kon de tegemoetkoming voor blokverwarming aanvragen tot en met 31 oktober 2023.

De Energiebijdrage is een regeling van gemeente Nissewaard voor pensioengerechtigden met een langdurig laag inkomen. Deze regeling bestaat al jaren in Nissewaard en is niet met terugwerkende kracht aan te vragen.

De eenmalige Energietoeslag 2023 komt vanuit het Rijk.

Ja, de energietoeslag is belastingvrij. De ontvangst ervan heeft géén gevolgen voor het recht op en de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget van de ontvanger. Daarnaast heeft het ook geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg. Verder ook niet voor de kwijtschelding van lokale belastingen, - heffingen, individuele inkomstentoeslag en de energiebijdrage. Tot slot is het geen inkomen waar beslag op kan worden gelegd en tijdens een schuldregeling (minnelijk of wettelijk) valt de toeslag ook niet in de boedel.

Voor de vermogensgrenzen van de toeslagen ligt dit anders. Als de energietoeslag door de ontvanger op de spaarrekening is gezet in afwachting van de eindafrekening, kan de energietoeslag deel uitmaken van het vermogen. De energietoeslag is niet uitgezonderd van de vermogenstoets bij de huur- en zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de hoogte van de eigen bijdrage vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De vermogensgrenzen voor deze toeslagen en bijdragen zijn hoog. De inschatting is dat hier in de praktijk weinig mensen door worden geraakt.

Ja, de gemeente controleert bij de aanvraag en kan achteraf uw gegevens ook controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft.

Nee, u heeft per huishouden recht op één Energietoeslag 2023. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. Dit kunt u aanvragen als kostensoort: Overige bijzondere bijstand.

Heeft u hulp nodig bij rondkomen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen. Neem contact op met ons preventieteam voor een vrijblijvend financieel adviesgesprek.