Reconstructie Schrijnwerker e.o.

De gemeente Nissewaard gaat de ‘Schrijnwerker en omgeving’ opnieuw bestraten en inrichten. Onder de Schrijnwerker en omgeving behoren de straten: Schrijnwerker, Barbier, Hoefsmid, Wagenmaker, Mulder, Bierbrouwer en Kleermaker. De werkzaamheden starten in de week van 24 juni 2024.

De wijk zal volledig worden aangepakt en voorzien van een kwaliteitsimpuls. Dit doen we door het verbeteren van de functionele kwaliteit, verfraaiing van de straat, nieuwe inrichting van speeltuinen, veiligheid door betere verlichting en het planten van nieuw groen.

Om de wijk zoveel mogelijk bereikbaar te houden worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

De straten Schrijnwerker, Barbier, Hoefsmit, Wagenmaker, Mulder en Bierbrouwer liggen in de Gildenwijk in Spijkenisse

Uit de weginspectie is gebleken dat de kwaliteit van de bestrating niet meer goed is. Daarnaast ligt de wijk Schrijnwerker in een gebied dat gevoelig is voor verzakkingen. Dit is ook te zien in het huidige straatbeeld. De gemeente heeft de plicht alles in de openbare ruimte zoveel mogelijk naar het oude ‘hoogteniveau’ terug te brengen.

Het groot onderhoud in de straten bestaat uit het vervangen van de bestaande bestratingsmaterialen voor nieuw materiaal. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de straten anders in te richten. Het doel van het groot onderhoud is te zorgen voor een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte, waardoor de openbare ruimte weer 25 jaar mee kan.

Deze kwaliteitsimpuls heeft betrekking op de volgende onderdelen:

Verharding

Binnen de projectgrens worden de bestrating vervangen voor nieuw materiaal.

Ophoging

Het hoogteniveau van de bestrating wordt teruggebracht naar de oorspronkelijk hoogte. Dit wordt gedaan door de straten op te hogen.

Riolering

Vooruitlopend op de werkzaamheden is er in het werk van het Metro-Busstation een nieuwe hemelwaterriool aangelegd vanaf het Metro-Busstation -door Schrijnwerker- richting de waterpartij ter plaatse van de het fietspad Fietsenmaker.

Groen en kilmaatadaptieve maatregelen

De gemeente vindt het erg belangrijk dat bij het aanpakken van de huidige bestrating goed wordt gekeken naar klimaatadaptieve maatregelen. Voor dit project betekent dit dat op een aantal locaties bestrating wordt verwijderd en hier groen voor terugkomt.

Op voorhand is de gezondheid van de bestaande bomen gecontroleerd. De gezonde bomen blijven gehandhaafd en de ongezonden bomen worden gekapt. Daarnaast wordt de wijk verder vergroend waar dit mogelijk is.

Openbare verlichting

Binnen de projectgrenzen worden bestaande armaturen en/of masten vervangen. Dit verbeterd de zichtbaarheid en veiligheid.

Spelen

Om de kwaliteit van de huidige speeltuinen te verbeter worden de speeltuinen voorzien van een nieuwe inrichting. Voor de speeltuinen in de Schrijnwerker, Biermaker en Kleermaker zijn twee ontwerpen gemaakt waaruit de bewoners middels een participatietraject kunnen kiezen welk ontwerp zij het mooist vinden.

Straatmeubilair

Waar nodig worden betonpalen vervangen door palen van kunststof. Ook worden verouderde straatnaamborden en verkeersborden - inclusief palen - vervangen.

Verkeer

Er is gekeken naar het verbeteren van de parkeercapaciteit binnen de projectgrenzen. Om het parkeren buiten de daarvoor bestemde parkeervakken tegen te gaan wordt er in de wijk een parkeerzone ingesteld. Daarnaast wordt het aantal parkeervakken in de wijk met 4 vakken uitgebreid.

De werkzaamheden starten in de week van 24 juni 2024 in de Kleermaker en de Bierbrouwer. Om ervoor te zorgen dat de wijk goed bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden worden deze gefaseerd uitgevoerd.

Via de tekening in de bijlage hieronder kunt u de fasering bekijken. In de legenda van de tekening is de planning per fase opgenomen. Een planning kan gedurende de uitvoering altijd wijzigen.

De aannemer (AW Infrabouw B.V.) informeert de bewoners via de Bouwapp en per brief over de exacte fasering en hoe lang een fase zal duren.

Tijdens de gehele uitvoering van het project zal de gemeente haar uiterste beste doen om overlast voor omwonende beperken, toch zal het niet altijd mogelijk zijn om uw auto voor de deur te kunnen parkeren. Er wordt daarom een tijdelijke opslagruimte met parkeerruimte in de Schrijnwerker aangelegd zodat u uw auto binnen de wijk kan blijven parkeren.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met:

Willem van Welsum, projectleider

Telefoonnummer: 06-41 58 88 90

E-mail: w.vanwelsum@nissewaard.nl