Jeugdhulp

De gemeente is volgens de Jeugdwet verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Kinderen verdienen een goede start. Niet ieder kind krijgt zo’n start. De overheid wil kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, goed beschermen, begeleiden en behandelen. Als een gezin veel hulp nodig heeft, zorgt de gemeente voor één professioneel contactpersoon. Deze contactpersoon coördineert alle hulp.

De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen. En voor de uitvoering van maatregelen van kinderbescherming, de jeugdreclassering en het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ouders of verzorgers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. Wanneer ouders tegen vragen of problemen bij de opvoeding aanlopen die zij zelf niet op kunnen lossen, betrekken zij in de eerste plaats hun netwerk bij het zoeken naar een oplossing. Dit kan familie zijn, vrienden, maar ook leerkrachten of trainers. Op die manier kunnen ouders en jeugd zelf, samen met hun netwerk, een groot deel van de problemen oplossen.

Als jeugdigen en hun ouders zelf geen oplossing kunnen vinden, dan regelt de gemeente een passende voorziening. De gemeente kijkt eerst naar uw eigen netwerk. Er wordt samen met het gezin een plan opgesteld om de vragen of problemen op te lossen en alle vormen van hulpverlening goed op elkaar af te stemmen. Het gezin krijgt één contactpersoon.

Heeft u vragen over uw kind of problemen met de opvoeding? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Nissewaard via cjgnissewaard.nl.

CJG Rijnmond is dé plek waar (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terechtkunnen met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Vanaf de zwangerschap totdat je kind 18 jaar is, kijken we op verschillende momenten of jouw kind zich goed ontwikkelt. Dit doen we via (beeld)bellen, bij jou thuis, op één van onze CJG-locaties én op school.

Naast jeugdverpleegkundigen werken bij ons ook jeugdartsen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken.

Ouders of verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. Als ouders tegen vragen of problemen bij de opvoeding aanlopen, die zij zelf niet op kunnen lossen, zoeken zij eerst in hun eigen netwerk een oplossing. Dit kan familie zijn, vrienden, maar ook een leraar of trainer. Zo kunnen ouders en jongeren zelf, samen met hun netwerk, een groot deel van de problemen oplossen.

Als jongeren en hun ouders zelf geen oplossing vinden, kan Team Jeugd van de gemeente Nissewaard helpen. Neem eerst contact op met de zorgprofessionals van Thuis in Nissewaard.

Het Jeugdbeschermingsplein (JB-plein) Nissewaard is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Bij deze kinderen is sprake van zorgen over hun veiligheid en/of ontwikkeling, waarbij de hulpverlening voor te weinig verbetering van de situatie heeft gezorgd. Hulpverleners melden deze kinderen aan bij het Jeugdbeschermingsplein om te kijken welke aanpak nodig is. Elke melding wordt besproken op het JB-plein.

Het JB-plein praat graag met de ouder(s)/verzorger(s) en jongeren over hun gezinssituatie. In verband met de coronamaatregelen zijn deze overleggen momenteel digitaal (via MS Teams).

De ouder(s)/verzorger(s) en jongeren vanaf 16 jaar kunnen meepraten tijdens het digitale overleg. Aan jongeren van 12 t/m 15 jaar wordt, voorafgaand aan het overleg, een belafspraak met de voorzitter voorgesteld waarin zij hun mening kenbaar kunnen maken. Hiervoor moet wel toestemming van de gezaghebbende ouder(s) zijn.

Doet u een melding bij het JB-plein? Dan vragen wij u dit mee te nemen in de voorbereiding op het overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en jongeren. 

Informatie voor ouders

Meer informatie over het JB-plein voor ouders vindt u in onderstaande folder.

Informatie voor jongeren

Ben je tussen de twaalf en achttien jaar en wil je meer weten over het JB-plein? Bekijk de folder voor jongeren.

Huisregels

Heeft u een afspraak bij het JB-plein en bent u op zoek naar de huisregels? Deze kunt u hieronder downloaden.

Infographic Jeugd toegang tot jeugdhulp

Toegang tot jeugdhulp

Toegang tot jeugdhulp is op verschillende manieren mogelijk

Gemeente

De gemeente is (financieel) verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Ouders en jeugdigen kunnen een hulpvraag indienen bij de gemeente. De gemeente onderzoekt de hulpvraag en beoordeelt of het nodig is om jeugdhulp in te zetten.

 • Pgb?
  Willen ouders en/of jeugdigen een pgb ontvangen? De gemeente beoordeelt of dit kan.
 • Beschikking?
  Via een beschikking legt de gemeente vast of jeugdhulp nodig is en zo ja, in welke vorm.

Medisch domein

“de huisarts, medisch specialist en jeugdarts”

Huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen kunnen doorverwijzen naar jeugdhulp. Zij kunnen alleen rechtstreeks doorverwijzen naar gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. De gemeente heeft een leveringsplicht en mag de noodzaak om jeugdhulp in te zetten niet opnieuw onderzoeken.

 • Beschikking?
  Ook na een doorverwijzing vanuit het medisch domein geeft de gemeente nog een beschikking af.
 • Pgb?
  Willen ouders en/of jeugdigen een pgb ontvangen? De gemeente beoordeelt of dit kan.

Let op****


Gecertificeerde Instelling (GI)

bij een kindersbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering

De GI’s voeren kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering uit. Hierbij bepaalt de GI of en welke jeugdhulp noodzakelijk is. De gemeente heeft een leveringsplicht en moet de jeugdhulp inzetten die de GI nodig vindt. De bevoegdheid van de GI is altijd gekoppeld aan de duur van de maatregel.*

 • Pgb?
  Laat de GI weten dat oudersen/of jeugdigen een pgb willen ontvangen? De gemeente beoordeelt of dit kan.
 • Beschikking?
  De gemeente geeft geen beschikking af. De jeugdhulp komt tot stand via een ‘bepaling’ van de GI.

Let op****


Jeugdstrafrecht

via de rechter, het OM**, de selectiefunctionaris, de inrichtingsarts of de directeur van de JJI***

De gemeente is verplicht de jeugdhulp in te zetten die de rechter, het OM, de selectiefunctionaris, de inrichtingsarts of de directeur van de JJI nodig vinden bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing. De gemeente heeft een leveringsplicht en mag zich
niet mengen in het oordeel over de noodzaak van de hulp.

 • Beschikking?
  De gemeente geeft geen beschikking af. De bevoegdheid om een besluit te nemen ligt bij de hiervoor genoemde partijen.
 • Pgb?
  Willen ouders en/of jeugdigen een pgb ontvangen? De gemeente beoordeelt of dit kan.

Let op****


Uitleg van de asterisken/sterretjes
 • * Een kindersbeschermingsmaatregel duurt uiterlijk tot de jeugdige 18 jaar is. Jeugdreclassering kan langer doorlopen.
 • ** Openbaar Ministerie.
 • *** Justitiële jeugdinrichting.
 • **** Let op: de gemeente kan geen onderzoek meer doen naar de noodzaak om jeugdhulp in te zetten.