Masterplan Park Vogelenzang

Park Vogelenzang moet weer een stadspark moet worden. Een thuisbasis voor een groot deel van de flora en fauna in de stad en een plek waar bewoners graag komen. Daarom stellen we samen met bewoners, stichtingen en andere belanghebbenden een toekomstvisie op. Met als eindresultaat een bospark voor iedere Nissewaarder met behoud van natuur en ruimte voor recreatie.

Omgevingsapp

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Park Vogelenzang, de planning en de resultaten van de enquête? Download dan gratis de app ‘Park Vogelenzang’ via Google Play of App Store.

Tijdens de ecologische winterinspectie in Park Vogelenzang afgelopen februari zijn vele bomen in het park gecontroleerd op verblijfplaatsen van beschermde vogels, vleermuizen, boom- en steenmater en/of de eekhoorn. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een grote kans is dat deze dieren aanwezig zijn in het park. Voor we werkzaamheden in het park kunnen uitvoeren, moet het duidelijk zijn welke beschermde soorten er in het park leven. Ook kunnen we er dan rekening mee houden in het voorlopig ontwerp. Daarom wordt er onderzocht of er voortplantings-, nest- en rustplaatsen aanwezig zijn en of deze ook worden gebruikt. Dit heet een 'soortgericht onderzoek'.

Wanneer vinden de onderzoeken plaats?

De onderzoeken vinden plaats van maart tot en met juli 2023 en worden uitgevoerd door gediplomeerde ecologen. Op twee momenten wordt er ook in de avond of nacht onderzoek gedaan.

In juni vindt er een veiligheidsinspectie plaats naar de bomen (bosvakken en bosranden) langs de wegen en paden in Park Vogelenzang. Aanleiding is dat pas een grote tak uit een boom op een wandelpad is gevallen (zie foto’s hieronder). Er is mede gelet op de wettelijke zorgplicht direct opdracht voor deze veiligheidsinspectie gegeven.

De controle wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerde boominspecteur van een extern bedrijf. De veiligheidsrisico’s worden in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar dode takken boven en langs paden, dode en zieke bomen en/of bomen met een slechte conditie die over paden dreigen te vallen.

Afhankelijk van de uitkomst bepalen we wat nodig is om de veiligheid te waarborgen. Als er dode takken worden verwijderd, dan blijft de boom staan. Gevaarlijke en noodzakelijk te verwijderen bomen worden gemarkeerd met een oranje stip om weg te halen. De maatregelen worden uitgevoerd in de zomer van 2023, na het broedseizoen.

Om onduidelijkheid te voorkomen, deze maatregelen staan los van de toekomstvisie Masterplan Park Vogelenzang dat momenteel met bewoners, stichtingen en andere belanghebbenden wordt opgesteld.

Alle ideeën en wensen die zijn opgehaald voor Park Vogelenzang tijdens participatieronde 1 zijn gebundeld en zo veel mogelijk verwerkt in een schetsontwerp. Tijdens participatieronde 2 was het mogelijk om feedback te geven op het schetsontwerp Masterplan Park Vogelenzang. Het schetsontwerp kunt u hier downloaden.

De afgelopen maanden is er zorgvuldig onderzoek gedaan naar de huidige staat van het park. Een team van experts heeft zich hierover gebogen. Zij hebben vanuit de ecologische waarde gekeken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de biodiversiteit van flora en fauna op het land en in het water. De resultaten van dit onderzoek kunt u teruglezen in "Vooronderzoek Park Vogelenzang 2022".

Begin jaren ‘80 is Park Vogelenzang aangelegd door Staatsbosbeheer. In 1991 is gekozen voor een andere methode van onderhoud, passend bij dat moment. Sindsdien grazen er runderen. Nu zien we dat deze onderhoudsmaatregelen gevolgen hebben voor de huidige ecologische staat van het park en voor de recreatieve mogelijkheden. Daarom wordt er voor de toekomst een masterplan met beheervisie opgesteld.

De aankomende tijd denken we samen met de stad na over een toekomstvisie voor Park Vogelenzang. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het gebied is dat de huidige identiteit van het park, een bospark met begrazing, wordt versterkt. Dit doen we door de aanwezige beplanting, sloten en vijvers te behouden en versterken. Ook gaan we, met input van de gebruikers van het park, de natuurrecreatie verbeteren. Zo blijft het een plek voor planten, dieren en mensen.

Participatieronde 1

Na het vaststellen van het ‘Vooronderzoek Masterplan en Beheervisie Park Vogelenzang’ in het college van B&W op 1 februari 2022 zijn we gestart met participatieronde 1 van het participatietraject ‘Masterplan Park Vogelenzang’. Dit liep van maart t/m juni 2022. Alle ideeën en wensen die zijn opgehaald voor Park Vogelenzang tijdens participatieronde 1 zijn gebundeld en zo veel mogelijk verwerkt in een schetsontwerp. U kunt deze ook teruglezen in het document ‘Masterplan Park Vogelenzang – resultaten participatieronde 1’.

Participatieronde 2

In participatieronde 2 is de feedback op het schetsontwerp Masterplan Park Vogelenzang opgehaald. Dit is gebeurd tijdens de omgevingswandeling op 24 september 2022, waar ruim 200 geïnteresseerde stakeholders het schetsontwerp hebben bekeken. En in de gesprekken met de ruim 10 georganiseerde stakeholders. Alle input die is opgehaald wordt verwerkt en uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp Masterplan Park Vogelenzang en een voorlopige beheervisie. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2023 klaar is. De resultaten van deze participatieronde kunt u teruglezen in het document ‘Masterplan Park Vogelenzang – resultaten participatieronde 2’.

Alle reacties die zijn opgehaald over het schetsontwerp Masterplan Park Vogelenzang tijdens de omgevingswandeling zijn verwerkt en gebundeld. Met deze input wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp Masterplan Park Vogelenzang en een beheervisie. We verwachten dat deze in het najaar van 2023 klaar is. We houden u in de omgevingsapp ‘Park Vogelenzang’ en via deze projectpagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier delen we ook als het voorlopig ontwerp Masterplan Park Vogelenzang af is en u deze kunt inzien. U kunt hier weer op reageren zodat we dit daarna kunnen door ontwikkelen naar een definitief ontwerp.

In het najaar van 2023 kondigen we dit tijdig aan en delen dan ook de gedetailleerde planning van deze stap met alle inwoners van Nissewaard.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Park Vogelenzang, de planning en de resultaten van de enquête? Download dan gratis de app ‘Park Vogelenzang’ via de Google Play- of Appstore.